۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

سفر به ...

قلدران قدیم بعد از حذف رقیب به محله ی طرف حذف شده می رفتند و هل من مبارز می طلبیدند! رسم روزگار این بود که باقی قلدران به دست بوسی می رفتند یا که نوازش تیزی رو ...!

آیا شما هم فکر می کنید مردان با مرام ترند؟

یافته های جدید نشان می دهد، مرام یا همان حفاظت متقابل افراد در یک گروه در هنگام سختی ها ریشه در روحیه شکارچی انسان اولیه دارد!
تحقیقات جدید که توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام شده است، نشان می دهد مردان در هنگام شکار با حفاظت از یکدیگر باعث بقای گروهی خود می شدند. از طرف دیگر زنان که به چنین چیزی برای بقا نیاز نداشتند از احساس کمتری برای حفظ هم نوع برخوردارند و راحت تر هم نوع رقیب را از صحنه حذف می کنند!

۱۳۸۹ مهر ۲۷, سه‌شنبه

شعر همزبان

حرمت نگه دار دلم گلم ، کین اشک ها خونبهای عمر رفته من است
میراث من، حکایت کسی است که کتاب مسخ و محسورش کرده باشد!